Privātuma Politika - Karlson

Privātuma Politika

Privātuma Politika

Karlson apzinās, ka personas dati ir vērtība, un apstrādā tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par Karlson rīcībā esošo personas datu drošību.
Karlson mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdz Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, līgumos un citos ar pakalpojumu saistītos dokumentos) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Kādiem mērķiem Karlson apstrādā Jūsu personas datus?

Karlson apstrādā Jūsu personas datus ar mērķi kvalitatīvi sniegt pakalpojumus, kas ietver līgumu sagatavošanu, noslēgšanu, to izpildi, pakalpojuma attīstību un uzlabošanu, kā arī citu ar to saistītu funkciju izpildes nolūkos. Karlson var izmantot Jūsu personas datus, lai nodrošinātu Karlson un/vai Klientu, bērnu, apmeklētāju drošības, dzīvības, veselības un citu tiesību aizsardzību, atbildētu uz jūsu lūgumiem un jautājumiem. Dati var tikt izmantoti komercdarbības plānošanai, veikšanai, analītikai, norēķinu administrēšanai, parādu atgūšanai, risku pārvaldības vajadzībām, un lai nodrošinātu normatīvajos aktos un iestāžu izdotajos norādījumos noteikto pienākumu izpildi, piemēram, datu drošības nodrošināšanu. Citos specifiskos nolūkos, kad dati var tikt izmantoti, personai tiek sniegta informācija brīdī, kad tiek sniegti attiecīgie dati.

Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir:
• līguma noslēgšana un izpilde;
• normatīvo aktu izpilde;
• Klienta piekrišana;
• Karlson leģitīmo interešu izpilde vai aizstāvība.

Kur Karlson iegūst Jūsu personas datus?

Jūsu datus Karlson saņem tieši no Jums. Papildus tam Karlson iegūst datus no videonovērošanas iekārtām, valsts un/vai pašvaldību iestāžu uzturētiem reģistriem, piemēram, Valsts izglītības informācijas sistēma.

Kādus personas datus Karlson iegūst par Jums?

Karlson iegūst tikai tos Jūsu datus un tādā apmērā, kas nepieciešami iepriekš konkrēti nodefinētiem nolūkiem (pakalpojuma sniegšana, līguma izpilde, Klienta drošība un aizsardzība, utt.)

Personas datu kategorijas, kuras vāc un apstrādā Karlson:
1. Personas identifikācijas dati – Vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta dati, piem. pases numurs,
2. Kontaktinformācija – Adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese
3. Audzēkņa dati – Audzekņa vārds, uzvārds, personas kods, adrese, izglītības dokumenti
4. Klienta dati – Klienta numurs, līguma numurs
5. Pakalpojuma dati – Pakalpojuma nosaukums, cena, atlaide
6. Norēķinu dati – Bankas konta numurs, rēķina numurs, summa, parāda summa
7. Fotogrāfijas – Fotogrāfijas no pasākumiem, fotogrāfijas uzņemšanas datums
8. Videoieraksti – Videoieraksti Karlson objektos.
9. Dati, kas iegūti, lai realizētu pušu tiesiskās intereses – Valsts un pašvaldības līdzfinansējums
10. Īpašu kategoriju dati – Audzēkņa veselības stāvoklis.

Kam Karlson atklāj Jūsu personas datus?

Karlson bez tiesiska pamata neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju.
Pakalpojuma nodrošināšanas nolūkā dati tiek nodoti apstiprinātiem personas datu apstrādātājiem. Šādos gadījumos Karlson veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Karlson norādēm un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kā arī no apstrādātājiem tiek pieprasīts veikt atbilstošus drošības pasākumus.
Lai izpildītu ar normatīvajiem aktiem uzliktus pienākumus dati tiek atklāti normatīvajos aktos noteiktajā apmērā normatīvajos aktos noteiktām iestādēm (piemēram, Valsts ieņēmumu dienests, tiesībsargājošas iestādes u.c.).
Lai nodrošinātu Karlson likumīgo interešu aizsardzību dati var tikt nodoti parādu piedziņas iestādēm, un citām personām, kuras var tikt iesaistītas Karlson sniedzot pakalpojumu, kā piemēram, juridisko pakalpojumu sniedzēji, pasta pakalpojumu sniedzēji.

Kā Karlson nodrošina Jūsu datu aizsardzību?

Karlson aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Karlson saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības?

Jums ir tiesības saņemt informāciju, vai Karlson apstrādā Jūsu personas datus un, ja apstrādā, tad piekļūt tiem, pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi, iebilst savu personas datu apstrādei, atsaukt savu piekrišanu, ja Personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz piekrišanu. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā.
Jums ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai normatīvajos aktos noteiktu pienākumu, ierobežot savu personas datu Apstrādi, piemēram, laika periodā, kad Karlson izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.
Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanas un līguma izpildi, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).
Jums ir tiesības netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Jūs kā Klientu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Klientu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja esat devis savu nepārprotamu piekrišanu.
Jums ir tiesības iesniegt sūdzības par Personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja uzskatāt, ka personas datu apstrāde pārkāpj Jūsu tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Sazināties ar Karlson par piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu Jūs varat izmantojot norādīto kontaktinformāciju.

Kā Karlson uzglabā un aktualizē Jūsu datus?

Jūsu datus Karlson glabā vismaz tik ilgi, cik ilgi pastāv savstarpēji tiesiski nodibinātas attiecības. Uzglabāšanas periods pēc klientu attiecību izbeigšanās ir atkarīgs no datiem un to izmantošanas mērķa. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, Karlson leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, civiltiesībām u.tml.). Personas dati, kuriem ir beidzies apstrādes pamats, tiek dzēsti.
Karlson cenšas nodrošināt tā rīcībā esošo personas datu pareizību un atbilstību, dzēšot nevajadzīgos datus un atjauninot novecojušos datus.

Kontaktinformācija

SIA “Karlsons Plus”, reģistrācijas numurs: 40103910397, juridiskā adrese: Druvienas iela 17-5, Rīga, e-pasts: info@karlson.lv